Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  • “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων”

Διαχειριστής Προγράμματος

  • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2009-2014, και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)δημιουργήθηκε το 1994 από την ένωση των τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών(Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, στο εξής Δότριες Χώρες) μέσω ειδικής συμφωνίας συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή, εκτός από την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίου στα κράτη μέλη του ΕΟΧ, καλύπτει και τη συνεργασία σε τομείς όπως η έρευνα, η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον κ.λπ.
Με στόχο να συμβάλλουν στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών και στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων, οι τρεις (3) Δότριες Χώρες δημιούργησαν χρηματοδοτικό μηχανισμό για την περίοδο 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014), ο οποίος αποτελεί εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης, για έργα σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, μέσω προγραμμάτων σε 16 δικαιούχες χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΧΜ ΕΟΧ ανέρχεται σε 1.8 δις. Ευρώ. Ο ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 περιλαμβάνει 12 Τομείς Προτεραιότητας που αναλύονται σε 32 Προγραμματικές Ενότητες.

Η Ελλάδα υπέγραψε, το Νοέμβριο του 2011, Μνημόνιο Κατανόησης με τις τρεις (3) δότριες χώρες του ΕΟΧ, στο οποίο έχει περιληφθεί «Προγραμματική Περιοχή» με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων», στο πλαίσιο του Τομέα Προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Προστασία και Διαχείριση». Η προϋπολογισμένη συμμετοχή του ΧΜ του ΕΟΧ, για τη συγκεκριμένη Προγραμματική Περιοχή για την Ελλάδα, ανέρχεται στα 9.510.000,00 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνολικό ύψος προϋπολογισμού 11.188.000,00 ευρώ. Το σχετικό Πρόγραμμα έχει στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ περιλαμβάνει και «Προκαθορισμένο Έργο» με τίτλο «Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλάσσιων Υδάτων». Η Ειδική
Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) έχει οριστεί Διαχειριστής του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων».

Η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ., στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων της, συνέταξε, κατόπιν ευρείας δημόσιας διαβούλευσης, το σχετικό Πρόγραμμα, το οποίο, τον Ιούλιο του 2012, υπέβαλε, μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) στον ΧΜ ΕΟΧ για περαιτέρω αξιολόγηση. Ο ΧΜ ΕΟΧ τον Νοέμβριο του 2013, μετά τις απαραίτητες πληροφορίες που συνέλεξε και τη σχετική επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη, κατέληξε στο Σχέδιο Προγράμματος (en /ελ) για το οποίο έχει συναφθεί η, προβλεπόμενη από τον Κανονισμό, Προγραμματική Συμφωνία (βλ. σχετικά έγγραφα αρ. 5) μεταξύ Ελληνικών Αρχών και Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ.
Στις 29 Ιουλίου 2014, δημοσιεύτηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ 2072/Β/29.07.2014) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη “Συγχρηματοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ) του ΥΠΕΚΑ ως Διαχειριστή (Programme Operator) του Προγράμματος με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» στο πλαίσιο της προγραμματικής ενότητας: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» που υλοποιείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 − 2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων”. Στην ως άνω Υπουργική Απόφαση επισυνάπτεται η υπογραφείσα, μεταξύ Ελληνικών Αρχών και Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ, Προγραμματική Συμφωνία για τη χρηματοδότηση του προγράμματος “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων” στα αγγλικά και στα ελληνικά. Επίσης, στην ίδια ΥΑ επισυνάπτεται η επιστολή Δέσμευσης του Διαχειριστή του προγράμματος.

Παράλληλα, εκπονήθηκε και υποβλήθηκε, στην αρμόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ (Ε.Υ.ΠΕ.), ο Φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου του Προγράμματος, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Αρχής Προγραμματισμού, με βάση την Οδηγία 2001/42, περί Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
Στις 28 Νοεμβρίου του 2013, πραγματοποιήθηκε, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Aνταγωνιστικότητας (με την υποστήριξη του Γραφείου του ΧΜ ΕΟΧ στις Βρυξέλλες), ημερίδα για την έναρξη της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων, στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, προγραμμάτων για την Ελλάδα. Στην ημερίδα αυτή η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. παρουσίασε το σχετικό Πρόγραμμα, αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ (ΠρόσκλησηΠαρουσίασηΦωτογραφίες).

Χρήσιμες συνδέσεις

  • EEA-Grant
    Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού – ΕΟΧ

Άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 στην Ελλάδα:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο