Έγγραφο Εξειδίκευσης Διαδικασιών του Διαχειριστή του Προγράμματος ΧΜ – ΕΟΧ 2014 – 2021 με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ»

Το Έγγραφο Εξειδίκευσης Διαδικασιών του Διαχειριστή του Προγράμματος ΧΜ – ΕΟΧ 2014 – 2021 με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» αποτελεί λεπτομερή περιγραφή του επιμέρους Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου στο επίπεδο του προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ – ΕΟΧ) 2014-2021 με τίτλο: «Διαχείριση Υδάτων», που υλοποιείται από τον Διαχειριστή του Προγράμματος Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που θα αναφέρεται ως ΔΠ από εδώ και στο εξής. Το κείμενο αφορά στην εξειδίκευση της οργάνωσης και των διαδικασιών του ΔΠ, στο πλαίσιο του κοινού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), σε συνέχεια του άρθρου 5.7, παρ. 2, του Κανονισμού για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021. Το κείμενο της εξειδίκευσης βασίζεται στο «Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021», στο οποίο προβλέπονται διαδικασίες και έντυπα για το σύνολο των ελληνικών προγραμμάτων του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο