Όροι χρήσης

To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσφέρει προς χρήση τον παρόντα διαδικτυακό τόπο υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

  1. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπει την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο.
  2. To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου. Παρόλα αυτά, τo Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτό, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.
  3. Οι πληροφορίες οικονομικής ή άλλης φύσης που παρουσιάζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναδημοσιεύονται μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείουυ. To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο. Ωστόσο, τo Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου ως απόρροια χρήσης των πληροφοριών αυτών. Τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.
  4. To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης τo Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων ο διαδικτυακός τόπος τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση τo Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  5. To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω του δικού του διαδικτυακού τόπου (από συνδέσμους – links).
  6. Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών και σχεδίων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης γενικότερα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι επισκέπτες/χρήστες κατανoούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να τροποποιούν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.
  7. Μετά την εξασφάλιση των τυχόν -κατά περίπτωση- απαιτουμένων εγκρίσεων, τo Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο του διαδικτυακού του τόπου, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες της.
  8. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του εν λόγω διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Μετάβαση στο περιεχόμενο