Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο “Υποστήριξη της διοργάνωσης συνάντησης εργασίας με τίτλο “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων: Επόμενα Βήματα – Επιχειρησιακός σχεδιασμός αξιοποίησης αποτελεσμάτων”, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων” του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), περιόδου 2009-2014″.

Με την υπ΄ αριθ. οικ. 145611/31.05.2017 Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: “Υποστήριξη της διοργάνωσης συνάντησης εργασίας με τίτλο “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων: Επόμενα Βήματα – Επιχειρησιακός σχεδιασμός αξιοποίησης αποτελεσμάτων”, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων” του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), περιόδου 2009-2014″. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 13/6/2017 και ώρα 10:00′.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

 Ερωτήσεις – Απαντήσεις


Πρόχειρος Διαγωνισμός για το έργο “Παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ ως Διαχειριστή του Προγράμματος (Programme Operator) με τίτλο: “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων & Εσωτερικών Υδάτων” του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014″.

Με την υπ’ αριθ. οικ. 160669/30.6.2016 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκηρύχθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ ως Διαχειριστή του Προγράμματος (Programme Operator) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 − 2014». Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19/7/2016 και ώρα 15:00′.

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Ερώτηση – Απάντηση


Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης και ελέγχου ποιότητας και διανομής ποσίμου νερού Δήμου Λέρου.

Με την 127/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέρου επαναπροκηρύχθηκε Διεθνής Ανοιχτός διαγωνισμός για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ” και εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης της εν λόγω προμήθειας.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 18/7/2016 και ώρα 7:00΄και η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η 25/7/2016 και ώρα 15:00΄.

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Δήμου Λέρου


Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια αισθητήρων για την λειτουργία των σταθμών μέτρησης του Συστήματος “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”.

Δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

της προκαθορισμένης Πράξης «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» στο Πρόγραμμα «GR02 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014

Ο αριθμός ανακοίνωσης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι ο 23612, ενώ οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες:

α. Από το site του ΕΛΚΕΘΕ

(http://calls.hcmr.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80/)

β. Από το site του έργου: http://immp-eea.hcmr.gr/calls-tenders

Η ημερομηνία ανακοίνωσης του είναι η 22/4/2016 και η καταληκτική ημερομηνία προσφορών είναι η 13/6/2016.

Διακήρυξη Υποέργου 1 – ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.


Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός ηχοβολιστικού συστήματος και ενός συστήματος ελέγχου αλιευτικής ικανότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην 228η συνεδρία του, στις 09.03.2016, ενέκρινε:

  • Την κήρυξη του από 07.12.2015 Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ηχοβολιστικού συστήματος και ενός συστήματος ελέγχου αλιευτικής ικανότητας ως άγονου και
  • την επαναπροκήρυξη αυτού.

Η ημερομηνία της νέας ανακοίνωσης του διαγωνισμού είναι η 8η Απριλίου 2016 και η καταληκτική ημερομηνία προσφορών είναι η 30η Μαΐου 2016.

Διακήρυξη ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.


Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για το έργο “Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συστήματος αφαλάτωσης ταχυδιυλιστηρίου και της ποιότητας παραγωγής και διανομής πόσιμου νερού Δήμου Ιητών”.

Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο διαγωνισμό για την “Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συστήματος αφαλάτωσης ταχυδιυλιστηρίου και της ποιότητας παραγωγής και διανομής πόσιμου νερού Δήμου Ιητών”.

Η ημερομηνία ανακοίνωσής του είναι η 7η Απριλίου 2016, η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 20η Μαΐου 2016 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 30η Μαΐου 2016.

Διακήρυξη Δήμου Ιητών


Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια βασικών εξαρτημάτων και αναλώσιμων για τη λειτουργία των σταθμών μέτρησης.

Με την υπ’ αριθ. 20011/2342-30.3.2016 Απόφαση του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), προκηρύχθηκε Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός με τίτλο: “Προμήθεια βασικών εξαρτημάτων και αναλώσιμων για τη λειτουργία των σταθμών μέτρησης”.

Η ημερομηνία ανακοίνωσής του είναι η 1η Απριλίου 2016 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 23η Μαΐου 2016.

Διακήρυξη ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.


Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για το έργο “Προμήθεια Μονάδων Αφαλάτωσης Ψερίμου και Τέλενδου”.

Με την υπ’ αριθ. 323/2016 Διακήρυξη της ΔΕΥΑ Καλύμνου, προκηρύχθηκε Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός με τίτλο: “Προμήθεια Μονάδων Αφαλάτωσης Ψερίμου και Τέλενδου”.

Η ημερομηνία ανακοίνωσής του είναι η 24η Φεβρουαρίου 2016, η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 11η Μαΐου 2016 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 18η Μαΐου 2016 και ώρα 13.00.

Διακήρυξη Καλύμνου


Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης και ελέγχου ποιότητας και διανομής ποσίμου νερού Δήμου Λέρου.

Με την υπ’ αριθ. 456/2016 Διακήρυξη του Δήμου Λέρου, προκηρύχθηκε Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός με τίτλο: “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης και ελέγχου ποιότητας και διανομής ποσίμου νερού Δήμου Λέρου”.

Η ημερομηνία ανακοίνωσής του είναι η 11η Φεβρουαρίου 2016, η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 20η Μαρτίου 2016 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 4η Απριλίου 2016 και ώρα 15.00.

 Διακήρυξη Δήμου Λέρου


Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός ηχοβολιστικού συστήματος και ενός συστήματος ελέγχου αλιευτικής ικανότητας.

Με την υπ’ αριθ. 20011/10279/03.12.2015 Απόφαση του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προκηρύχθηκε Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός με τίτλο: “Προμήθεια ενός ηχοβολιστικού συστήματος και ενός συστήματος ελέγχου αλιευτικής ικανότητας”.

Η ημερομηνία ανακοίνωσής του είναι η 7η Δεκεμβρίου 2015 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 28η Ιανουαρίου 2016.

 Διακήρυξη ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.


 Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για την Οία

Παράταση ημερομηνίας διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για την Οία”.

Με την υπ’ αριθμ. 113/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Θήρας εγκρίθηκε η παράταση της διενέργειας του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο : “Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για την Οία”.

Ως νέα ημερομηνία διενέργειας του ανωτέρου ανοικτού διαγωνισμού ορίστηκε η 17η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

 Διακήρυξη ΔΕΥΑ Θήρας

 Παροχή Διευκρινίσεων επί ερωτημάτων (.PDF)

 Χημική Ανάλυση Θαλασσινού Νερού (.PDF)

Μετάβαση στο περιεχόμενο