Ετήσιες Συναντήσεις

Σε εφαρμογή του άρθρου 2.3 του Κανονισμού για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 και του άρθρου 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΦΕΚ 781/Β/28.03.2014), διοργανώνεται Ετήσια Συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής του ΧΜ ΕΟΧ και του Εθνικού Σημείου Επαφής, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζεται η πρόοδος της υλοποίησης που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου αναφοράς και λαμβάνονται αποφάσεις για τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου κριθεί απαραίτητο. Στη Συνάντηση συμμετέχουν εκπρόσωποι της Αρχής Ελέγχου, της Αρχής Πιστοποίησης, της Επιτροπής Παρακολούθησης, των Διαχειριστών προγραμμάτων και των εκπροσώπων των Πρεσβειών των δοτριών χωρών στο δικαιούχο κράτος. Οι εταίροι κάθε προγράμματος μπορούν να προσκληθούν ως παρατηρητές.

 

Ετήσια Συνάντηση 2014

Παρουσίαση Διαχειριστή Προγράμματος GR02: “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων & Εσωτερικών Υδάτων” (.PDF)

 

Ετήσια Συνάντηση 2015 – Αθήνα 04 Νοεμβρίου 2015

Παρουσίαση Διαχειριστή Προγράμματος GR02: “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων & Εσωτερικών Υδάτων” (.PDF)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο