Ετήσιες Εκθέσεις

Σε εφαρμογή του άρθρου 5.11 του Κανονισμού για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 και του άρθρου 17 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΦΕΚ 781/Β/28.03.2014), ο Διαχειριστής Προγράμματος υποβάλλει την ετήσια έκθεση του προγράμματος όπως περιγράφεται στο παράρτημα 9 του Κανονισμού, στην Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής. Η ετήσια έκθεση  περιλαμβάνει:

(α) περιγραφή της προόδου υλοποίησης του προγράμματος συγκρινόμενη με τις προβλέψεις στην προγραμματική συμφωνία ή/και στην προηγούμενη ετήσια έκθεση καθώς και περιγραφή της επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων,

(β) περιγραφή της συμβολής του προγράμματος αναφορικά με τους γενικούς στόχους και τα αποτελέσματα της προγραμματικής ενότητας

(γ) περιγραφή των προβλημάτων κατά την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αλλαγών αναφορικά με τα μέτρα καταμερισμού των κινδύνων και με τα χρηματοδοτικά σχέδια και

(δ) συνοπτική λίστα των παρατυπιών και των μέτρων που λαμβάνονται για τη θεραπεία τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο