Σε εφαρμογή του άρθρου 2.7 του Κανονισμού για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 “Regulation on the implementation of the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021”, διοργανώνεται Ετήσια Συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής του ΧΜ ΕΟΧ και του Εθνικού Σημείου Επαφής, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζεται η πρόοδος της υλοποίησης που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου αναφοράς και λαμβάνονται αποφάσεις για τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου κριθεί απαραίτητο. Η ετήσια συνάντηση συνιστά φόρουμ για τη συζήτηση των θεμάτων διμερούς ενδιαφέροντος. Στη Συνάντηση συμμετέχουν εκπρόσωποι της Αρχής Ελέγχου, της Αρχής Πιστοποίησης, των Διαχειριστών Προγραμμάτων, των Εταίρων των Προγραμμάτων και μέλη της Μικτής Επιτροπής για το Ταμείο Διμερών Σχέσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο