Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για την υλοποίηση του Χ.Μ. – ΕΟΧ 2014-2021

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ (Χ.Μ. ΕΟΧ) προγραμματικής περιόδου 2014-2021 και Προγράμματα των ελληνικών αρχών, θέτει τους γενικούς κανόνες που διέπουν τον Χ.Μ. ΕΟΧ 2014-2021, σε συμφωνία με το Πρωτόκολλο 38c της Συμφωνίας ΕΟΧ και τον από 8-9-2016 Κανονισμό ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021. Ως ΣΔΕ ΕΟΧ ορίζεται το σύνολο των διοικητικών Αρχών, που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, είναι διαρθρωμένες με συγκεκριμένη οργανωτική δομή και αναπτύσσουν επί μέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων Χ.Μ. ΕΟΧ καθώς και οι κανόνες και διαδικασίες, που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο