Επιτροπή Παρακολούθησης

Σε εφαρμογή του άρθρου 4.4 του Κανονισμού για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 και του άρθρου 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΦΕΚ 781/Β/28.03.2014), συστάθηκε και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, με την ΑΠ 47826/73/04 Μαΐου 2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο