Συμπληρωματική Δράση του Διαχειριστή Προγράμματος

(Complementary action by the Programme Operator – Article 7.11 of the Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009 – 2014)

Η συμπληρωματική δράση συνεργασίας με άλλους παρόμοιους φορείς, που δύναται να αναλάβει κάθε Διαχειριστής Προγράμματος, συνίσταται σε δραστηριότητες που πραγματοποιούνται προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη του/ων στόχου/ων του προγράμματος με πρωταρχικό σκοπό:

(α) την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Διαχειριστών Προγραμμάτων και παρόμοιων φορέων εντός της χώρας καθώς και φορέων από τις δότριες χώρες, και

(β) την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την εφαρμογή των προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο των «Συμπληρωματικών Δράσεων» του Προγράμματος GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΕΥΣΠΕΔ) – Διαχειριστής του Προγράμματος διοργανώνει εκδηλώσεις από τις 22 Ιουνίου (το απόγευμα) έως τις 24 Ιουνίου 2016.

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των Διαχειριστών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Ενότητας «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων», του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, από τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα.


Μετάβαση στο περιεχόμενο