Ανάπτυξη Διμερών Σχέσεων (Bilateral Relations)

Η ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των Δότριων Χωρών και του δικαιούχου κράτους είναι ένας  γενικός στόχος του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014.

Για την επίτευξη του ο Διαχειριστής Προγράμματος ενθαρρύνει την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με τις Δότριες Χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις που χρηματοδοτούνται σε επίπεδο προγράμματος αφορούν στη διευκόλυνση:

  • της διερεύνησης δυνατοτήτων συνεργασίας σε «έργα σε συνεργασία» μεταξύ των εταίρων από τις Δότριες Χώρες και των δυνητικών Φορέων Υλοποίησης του Προγράμματος (Μέτρο Α)
  • της δικτύωσης, της ανταλλαγής και της μετάδοσης τεχνογνωσίας  μεταξύ των Φορέων Υλοποίησης και των εταίρων τους και άλλων σχετικών φορέων των Δότριων Χωρών. (Μέτρο Β)

Οι δράσεις και οι σχετικές υποχρεώσεις ορίζονται στα άρθρα 3.1 – 3.6 του Κανονισμού του ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014, καθώς και στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενδυνάμωση των Διμερών Σχέσεων  (Guideline for strengthened bilateral relations – EEA and Norway Grants 2009 – 2014)


ΜΕΤΡΟ Α

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 13/1/2015

ΜΕΤΡΟ Β

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποστήριξη της Δικτύωσης, Ανταλλαγής και Μεταφοράς Γνώσης, Τεχνολογίας, Εμπειρίας  και Καλών Πρακτικών ανάμεσα στους φορείς υλοποίησης των έργων του Προγράμματος και φορείς από τις δότριες χώρες.

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για την υποστήριξη της Δικτύωσης, Ανταλλαγής και Μεταφοράς Γνώσης, Τεχνολογίας, Εμπειρίας  και Καλών Πρακτικών ανάμεσα στους φορείς υλοποίησης των έργων του Προγράμματος και φορείς από τις δότριες χώρες.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο