Πρόσκληση output 1.2

Ένταξη της Πράξης «Διμερείς σχέσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Matis στην Ισλανδία» με Κωδικό ΟΠΣ 5086427 στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων 2014-2021».

Ένταξη της Πράξης «Οριοθέτηση ζωνών υφαλμύρινσης νήσου Ζακύνθου. Διερευνητική παρακολούθηση και δυνατότητες τεχνητού εμπλουτισμού για την αντιμετώπιση του φαινομένου ZANTE-SA με Κωδικό ΟΠΣ 5086622, στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021».

Ένταξη της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Π.ΛΑΡΙΣΣΟΥ ΤΗΣ ΛΑΠ ΠΕΙΡΟΥ-ΒΕΡΓΑ-ΠΗΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», με Κωδικό ΟΠΣ 5086610 στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021».

Ένταξη της Πράξης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» , με Κωδικό ΟΠΣ 5087317 στο Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021».

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/06/2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο